સ્તવન – ઋષભદેવ હિતકારી જગદગુરૂ

      Vrishabdev Hitkari Jagatguru - Jaydeep Swadhiya MP3jPLAYLISTS.inline_0 = [ { name: "Vrishabdev Hitkari Jagatguru", formats: ["mp3"], mp3: "aHR0cDovL2d5YW5wcmFzYXIub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzEyLzAyLVZyaXNoYWItRGV2LUhpdGthcmkubXAz", counterpart:"", artist: "Jaydeep Swadhiya", image: "", imgurl: "" } ]; MP3jPLAYERS[0] = { list: MP3jPLAYLISTS.inline_0, tr:0, type:'single', lstate:'', loop:false, play_txt:'     ', pause_txt:'     ', pp_title:'', autoplay:false, download:false, vol:100, height:'' };Read more